ادارات و سازمان هاي استان
اوقات شرعي
منشور حقوقی

«منشور حقوق شهروندی بخشداری سلفچگان»

 

بخشداری سلفچگان  به منظور انجام بهینه خدمات رسانی خود با التزام به ولایت فقیه و قانونی اساسی، به عنوان خدمت گزار مردم با الگو قراردادن قرآن ، سیره و روش پیشوایان دین، خود را ملتزم به رعایت کلیه شئونات اسلامی دانسته و از اصول زیر پیروي می نماید:

اصل حاکمیت قانون در مناسبات اداري: همه امور دولتی مبناي قانونی دارد و تصمیمات و اقدامات اداري کارکنان بخشداری  براساس احترام به قوانین و مقرارت موجود اتخاذ و انجام می گردد.

اصل شهروند مداري (مردم مداري): هدف غایی از تشکیل سازمانهاي دولتی و استخدام کارمندان، ارایه خدمت بهتر به مردم و شهروندان است،کارکنان بخشداری درگفتار،کردار و نگرشها، خود را به عنوان خدمتگزار مردم متجلی می سازند و متعهد هستند که درتصمیم گیریها، انجام وظایف و رفتارهاي خود منافع و ترجیهات مردم و شهروندان و مصالح عمومی را در نظرگیرند و امکان دسترسی عام و راحت تر به خدمات دولتی را فراهم نمایند.

اصل برابري: همه شهروندان در برابر قانون برابرند و باید با همه آنان در شرایط مشابه رفتار یکسان داشت. کارکنان بخشداری در محدوده وظایف شغلی خود، امکان دسترسی برابر به خدمات دولتی را براي همه شهروندان فراهم کرده و با آنان بدون هیچ گونه تبعیض رفتار می نمایند.

اصل به کارگیري مهارت و تخصص: کارکنان بخشداری تلاش می نمایند تا مهارت، دانش و تخصص مربوط به وظیفه شغلی و سازمانی خود را فراگرفته و تمام توان فنی، تخصصی و حرفه اي خویش را براي انجام بهینه فعالیتهاي شغلی و سازمانی به کارگیرند.

اصل نظم: کارکنان بخشداری با رعایت نظم ، انضباط ، صداقت ، بردباري و فداکاري در محیط کار در انجام وظایف محوله اهتمام خواهد نمود.

اصل عدم سوء استفاده از موقعیت شغلی: کارکنان بخشداری از اختیارات وجایگاه شغلی و سازمانی خود درجهت منافع شخص یاگروه خاصی استفاده ننمایند. اختیارات شغلی و سازمانی باید فقط براي انجام وظایف سازمانی و درجهت مصالح عمومی به کار گرفته شوند.

اصل شفافیت: کارکنان بخشداری تمامی اطلاعات مربوط به امور وفرآیندهاي جاري دستگاه هاي اجرایی (به غیر از اموري که در زمره اسناد و اطلاعات طبقه بندي شده قرار دارد) را به طور شفاف در چارچوب مقررات و ضوابط در اختیار ذینفعان قرارمی دهند. این اطلاعات ضمن مشخص کردن فرآیندهاي سازمانی ،مبناي پاسخگویی کارمندان به مردم ومراجع ذیصلاح را فراهم می آورد.

اصل پاسخگویی: سازمانهاي دولتی براي مردم ایجاد می شوند و باید در برابر آنان پاسخگو باشند. کارکنان بخشداری مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود را برعهده گرفته و درمورد آنها به مردم ومراجع ذي صلاح پاسخگو هستند.

اصل تعهد و وفاداري به سازمان: کارکنان بخشداری نسبت به دستگاه و جایگاه خود و اهداف، ماموریتها و ضوابط آن متعهد و وفادارمی باشند و با علاقه مندي و تمام توان از طریق انجام صحیح وظایف و مسئولیتهاي شغلی در راستاي تحقق اهداف سازمان تلاش می نمایند.

اصل احترام و اعتماد: کارکنان بخشداری درتعاملات و رفتارهاي خود با سایرافراد ازقبیل مافوق ها ، زیردستان ، همکاران و مراجعان احترام آنان راحفظ نموده و به انتظارات و احساسات دیگران اهیمت قائل شده و برمبناي اعتماد به طرف مقابل عمل می کنند.

 

ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندي بخشداری سلفچگان

 

بخشداري سلفچگان
پیوندهای ملی

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد